Egzekucja kontaktów z dzieckiem

Niestety czasami jeden z rodziców utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia kontakty drugiego rodzica z dzieckiem. Ograniczając styczność dziecka z drugim rodzicem często dodatkowo przedstawia go w negatywnym świetle zaburzając w ten sposób prawidłowe relacje dziecka z obojgiem rodziców (zjawisko to określane jest jako alienacja rodzicielska). W takich sytuacjach niezbędna jest egzekucja kontaktów z dzieckiem.

Moje doświadczenie wskazuje, że najskuteczniejszą metodę stanowi uzyskanie postanowienia sądu, na mocy którego rodzic sprawujący pieczę nad dzieckiem za każde naruszenie kontaktów będzie musiał zapłacić na rzecz drugiego rodzica określoną sumę pieniężną. Przymus ekonomiczny prawie zawsze czyni cuda i likwiduje wszystkie piętrzące się wcześniej trudności, na które powoływał się rodzic odmawiający wydania dziecka.

Aby egzekucja kontaktów z dzieckiem była możliwa niezbędne jest aby kontakty z dzieckiem były wcześniej już ustalone w orzeczeniu sądowym lub ugodzie zawartej przed sądem albo mediatorem. Jeżeli kontakty nie były wcześniej ustalone we wskazany sposób – niezbędne jest złożenie stosownego wniosku do sądu (najlepiej wraz z wnioskiem o zabezpieczenie).

Wniosek o ukaranie oznaczoną sumą pieniężną za naruszenie kontaktów z dzieckiem powinien zawierać opis zachowania rodzica wskazujący na konieczność wydania postanowienia (wcześniejsze naruszenia), a także wskazanie środków dowodowych, które taki stan rzeczy wykazują. Zazwyczaj będą to zeznania świadków, korespondencja rodziców, notatki z interwencji Policji itd.

Wskazać także należy sumę pieniężną, którą osoba sprawująca pieczę nad dzieckiem powinna być ukarana za każde naruszenie kontaktów. Suma ta powinna odpowiadać sytuacji majątkowej tej osoby, a także co oczywiste – być dostosowana do ustalonej w miesiącu liczby kontaktów. Zazwyczaj jest to kwota rzędu kilkuset złotych za każde naruszenie.

Inicjując postępowanie należy liczyć się również z tym, że drugi rodzic złoży wniosek o zmianę ustalonych kontaktów poprzez ich ograniczenie lub zawieszenie. Jest to częsta taktyka procesowa, która jednak w większości profesjonalnie prowadzonych spraw skutkować będzie jedynie wydłużeniem postępowania.

Opłata od wniosku wynosi jedynie 40 zł. Na postanowienie sądu I instancji wydane w sprawie służy apelacja do sądu odwoławczego, którą składa się za pośrednictwem sądu I instancji. W apelacji winny być wskazane przepisy naruszone przez sąd, a także oczekiwane rozstrzygnięcie (zmiana lub uchylenie postanowienia).

Jedna odpowiedź do “Egzekucja kontaktów z dzieckiem”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *