Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny stanowi atrakcyjną alternatywę dla skazanego wobec osadzenia w zakładzie karnym. O zezwoleniu na odbyciu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego orzeka sąd penitencjarny na wniosek skazanego, jego obrońcy, prokuratora, kuratora lub dyrektora zakładu karnego. W praktyce z wnioskiem występuje najczęściej skazany lub jego obrońca.

Kara odbywana w takiej formie jest mniej uciążliwa, umożliwia skazanemu prowadzenie względnie normalnego życia, a jednocześnie jest mniej obciążająca dla Skarbu Państwa. Konieczne jest jednak spełnienie szeregu warunków dotyczących zarówno skazanego, jak i możliwości technicznych związanych z odbywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego.

Zamiana kary pozbawienia wolności na tzw. dozór elektroniczny jest możliwa gdy zostaną spełnione wszystkie z opisanych niżej warunków. Po pierwsze orzeczona kara pozbawienia wolności (lub suma kar podlegających łączeniu) nie może przekraczać jednego roku, a jednocześnie nie może być ona wymierzona w warunkach multirecydywy (art. 64 § 2 k.k.). Nadto w ocenie sądu zamiana kary na dozór elektroniczny musi być wystarczająca do osiągnięcia celów kary.

Po drugie konieczne jest spełnienie warunków związanych z możliwościami odbywania kary w w formie dozoru elektronicznego, tj. skazany musi posiadać określone miejsce stałego pobytu, osoby pełnoletnie z nim zamieszkujące muszą wyrazić zgodę na takie odbywanie kary i wreszcie spełnione muszą być warunki techniczne niezbędne dla odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

Wniosek o zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego składa się do sądu penitencjarnego (wydział Sądu Okręgowego), w którego okręgu skazany przebywa. Integralną część wniosku stanowi uzasadnienie, które winno w odpowiedni sposób wykazywać spełnienie wszystkich warunków niezbędnych do zamiany kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny, a także w sposób precyzyjny określać wyrok którym została orzeczona kara.

Jednocześnie do wniosku powinny zostać dołączone oświadczenia o wyrażeniu zgody wszystkich osób pełnoletnich zamieszkujących wspólnie ze skazanym. Niedołączenie wskazanych oświadczeń stanowi brak formalny skutkujący istotnym opóźnieniem w rozpoznaniu sprawy. Wniosek o zamianę kary na dozór elektroniczny zwolniony jest od opłat sądowych.

Błędy popełnione na etapie postępowania penitencjarnego skutkować mogą znacznym opóźnieniem w rozpoznaniu sprawy (braki formalne itd.), a nawet odmową udzielenia zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, co zazwyczaj skutkuje osadzeniem w zakładzie karnym. Dlatego skazany, który nie czuje się biegły w prawie karnym wykonawczym powinien rozważyć zasadność zwrócenia się o pomoc do adwokata.

Postanowienie w przedmiocie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny wydaje w terminie 30 dni od wpływu wniosku, przy czym jest to termin o charakterze instrukcyjnym. Może on zostać przekroczony z różnych powodów, najczęściej dzieje się tak właśnie z uwagi na nieprawidłowe sformułowanie lub braki formalne wniosku.

W przypadku gdy sąd penitencjarny udziela zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego postanowienie zawiera takie elementy jak miejsce, czas i rodzaj wykonywania nałożonych obowiązków, rodzaj środków technicznych oraz termin i sposób zgłoszenia przez skazanego gotowości do zainstalowania stosownych elementów systemu.

Skazanemu służy zażalenia zarówno na postanowienie o udzieleniu zezwolenia (poszczególne warunki mogą być sprzeczne z interesem skazanego), jak i na postanowienie o odmowie udzielenia zezwolenia. Zażalenie składa się za pośrednictwem sądu penitencjarnego, który wydał kwestionowane zażalenie.

Jedna odpowiedź do “Dozór elektroniczny”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *