Pozew o alimenty wzór

Pisałem już wcześniej o postępowaniu o alimenty na dziecko. Każde takie postępowanie inaugurowane jest przez pozew o alimenty Wzór jak sformułować i złożyć taki pozew pozwolę sobie przedstawić w dzisiejszej publikacji, omawiając najistotniejsze elementy (co istotne brak jest urzędowego formularza pozwu o alimenty).

Skorzystaj z pomocy profesjonalisty online

W razie wątpliwości w jaki sposób sporządzić pozew o alimenty na dziecko warto skorzystać z pomocy adwokata. Kancelaria świadczy usługi z zakresu sporządzania projektu pozwu o alimenty, a koszt dla typowej sprawy wynosi 250 zł (zobacz więcej).

Pozew o alimenty wzór

Oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że przedstawiony niżej pozew o alimenty wzór docpozew o alimenty wzór pdf ma charakter wyłącznie poglądowy, a prowadzenie sprawy o alimenty, czy też napisanie samego pozwu najlepiej zlecić profesjonaliście – adwokatowi. Profesjonalnie przygotowany pozew o alimenty daje rękojmię zasądzenia świadczenia w prawidłowej wysokości. Niżej omówienie pozwu o alimenty (przykład z pliku).

Omówienie wzoru:

Miejscowość, Data

Każde pismo składane do Sądu powinno określać miejsce i datę jego sporządzenia. Informację taką zazwyczaj umieszcza się w prawym górnym rogu.

Do
Sądu Rejonowego w Miejscowość
Wydział Rodzinny i Nieletnich

Pozew o alimenty kierujemy stosownie do art. 32 k.p.c. (Kodeksu postępowania cywilnego) do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionych (dzieci).

Powód: mał. Imię i Nazwisko Dziecka, PESEL, adres zamieszkania, reprezentowana przez: przedstawicielkę ustawową – matkę Imię i Nazwisko Matki, adres zamieszkania

Dla sprawnego uzyskania alimentów konieczne jest podanie wszystkich niezbędnych danych, czyli w szczególności imienia i nazwiska dziecka, PESELu, adresu zamieszkania, a także osoby uprawnionej do reprezentowania (małoletnie dziecko nie może samodzielnie występować przed Sądem).

Pozwany: Imię i Nazwisko, PESEL, adres zamieszkania

Oczywiście konieczne jest podanie także danych osoby zobowiązanej do alimentacji (najczęściej ojca). PESEL w przypadku pozwanego nie jest obowiązkowy, ale jeżeli jest nam znany – warto go podać.

Wartość przedmiotu sporu: kwota zł.

Konieczne jest podanie wysokości przedmiotu sporu. Kwotę obliczamy mnożąc żądane alimenty razy 12 (czyli przykładowo jeżeli żądamy 500 zł miesięcznie alimentów, to jako wartość przedmiotu sporu podajemy 6.000,00 zł).

Pozew o alimenty

Każde pismo kierowane do Sądu powinno mieć tytuł, w tym przypadku jest to właśnie pozew o alimenty. Następnie sprecyzować należy najważniejszy element – żądanie pozwu.

Działając w imieniu małoletniego powoda Imię i Nazwisko Dziecka, wnoszę o:
1)  zasądzenie od pozwanego  Imię i Nazwisko na rzecz małoletniego powoda Imię i Nazwisko Dziecka alimentów w wysokości po Kwota  zł  (słownie:  )  miesięcznie,  płatnych  z  góry  do  dnia  5. każdego miesiąca, wraz z odsetkami ustawowymi w wypadku zwłoki w płatności każdej z  rat,  przy  czym świadczenie  to  ma  być  płatne  do  rąk  przedstawiciela  ustawowego powódki, tj. matki Imię i Nazwisko;
2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu.

Powyższa formuła jest wystarczająca do uzyskania alimentów. W praktyce warto jednak poszerzyć ją o kolejne bardziej skomplikowane elementy, takie jak m.in. wniosek o zabezpieczenie powództwa do czasu zakończenia postępowania.

Uzasadnienie

Uzasadnienie to ostatni element pozwu. Należy opisać w nim okoliczności sprawy (pochodzenia dziecka itd.), uzasadnić wysokość alimentów oraz wymienić dowody istotne w sprawie (obowiązkowo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, a także rachunki potwierdzające koszty utrzymania, przesłuchanie stron itd.).

Wszystkie dowody należy załączyć do pozwu. Konieczne jest także złożenie kopii pozwu wraz z wszystkimi załącznikami. Zarówno oryginał pozwu jak i kopię należy podpisać (podpisuje przedstawiciel ustawowy lub powołany adwokat). Składając pozew warto mieć kopię dla siebie – w biurze podawczym na kopii potwierdzą złożenie pozwu.

Zapraszam do korzystania z przedstawionego przykładu (pozew o alimenty wzór docpozew o alimenty wzór pdf, a w razie wątpliwości do skorzystania z pomocy mojej kancelarii.

10 odpowiedzi na “Pozew o alimenty wzór”

 1. Witam, mam dwójkę dzieci. Czy powinnam złożyć dwa pozwy o alimenty czy jest jakiś inny wzór?

  1. Szanowna Pani, o ile dzieci mają tego samego ojca należy złożyć jeden pozew wymieniając dwa żądania (alimenty na dziecko X i alimenty na dziecko Y).

 2. Chciałam zapytać ponieważ składam o alimenty i przyszła mi kartka z sądu że mam dołączyć odpisy pozwu o co może chodzić?

  1. Szanowna Pani, stosownie do art. 128 k.p.c. do każdego pozwu należy załączyć jego odpis. Tłumacząc to na język mniej prawniczy – należy skserować pozew oraz wszystkie dołączone do niego załączniki, tak aby sąd miał również drugi egzemplarz – doręczy go pozwanemu. Uwaga – kopię pozwu również należy podpisać.

   W razie dalszych wątpliwości zapraszam do skorzystania z usług mojej kancelarii.

 3. Witam, dostałam wezwanie z Sadu o uzupełnienie braków formalnych pisma procesowego o alimenty. W jednym z punktów jest iz mam przedstawić fakty na których opieram swoje zadania. O co konkretnie chodzi, co powinnam umieścić w odpowiedzi na Wezwanie.

  1. Szanowna Pani,

   Nie znam treści pism składanych w sprawie, więc moja odpowiedź nie może zastąpić porady prawnej.

   Podejrzewam jednak, że Sąd oczekuje wskazania faktów i dowodów, z których wynikają potrzeby uprawnionego (koszty jego utrzymania). Są to zazwyczaj wszelkiego rodzaju wydatki – związane z utrzymaniem domu oraz utrzymaniem samego uprawnionego – oraz potwierdzające je koszty.

   Najrozsądniej więc szczegółowo wymienić wszystkie koszty (z podaniem ile miesięcznie wynoszą), a także załączyć rachunki z których wynikają.

   Pismo należy złożyć w dwóch egzemplarzach (odpis dla strony przeciwnej).

 4. Witam, Czy przed złożeniem pozwu o alimenty muszą być przeprowadzone mediacje z pozwanym? Czy sąd może odrzucić pozew bez wcześniejszych mediacji. Ojciec dziecka nie interesuje sie dzieckiem, nie chciał go uznać dobrowolnie, ponadto leczy się psychiarycznie i dlatego wolałabym uniknąć kontaktu z nim ponieważ nie widzę sensu.

  1. Szanowna Pani,

   Nie jest konieczne przeprowadzanie mediacji przed złożeniem pozwu o alimenty. Natomiast Sądy często kierują na mediację po złożeniu pozwu, lecz jeszcze przed wyznaczeniem terminu rozprawy. Warto uwypuklić opisywane przez Panią okoliczności w treści pozwu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *