Prawomocna nieważność kredytu

Sąd Okręgowy w Rybniku w sprawie prowadzonej przez adwokatów Wojciecha Kaczmarczyka oraz Bartłomieja Panfila w przedmiocie kredytu walutowego (PKO BP) wyrokiem z dnia 20 stycznia 2023 roku (sygn. akt II Ca 260/22) utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Raciborzu dnia 13 stycznia 2022 roku. W konsekwencji potwierdził występowanie klauzul niedozwolonych (abuzywnych) w umowie kredytu konsolidacyjnego skutkujące brakiem związania umowy.  Tym samym jest to prawomocna nieważność kredytu frankowego. Na rzecz kredytobiorcy zasądzona została suma spłat ponad kwotę wypłaconą przez bank przy uruchomieniu kredytu.

Na czym polegał problem?

Umowa kredytu została zawarta w oparciu o wzorzec narzucony przez bank i co nietypowe – kredyt miał faktycznie charakter walutowy (walutą kredytu oraz ustanowionej hipoteki był frank szwajcarski). Przy czym stosownie do § 5 ust. 3 spornej umowy:

Kredyt może być wypłacany:
1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
2) w walucie polskiej – na finansowani zobowiązań w kraju.

Jako, że celem kredytu były wyłącznie zobowiązania w kraju jego wypłata możliwa była wyłącznie w walucie polskiej (złotym polskim). Jednocześnie stosownie do § 5 ust. 4 umowy:

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dla dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w Banku w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

Kredyt więc jedynie pozornie miał charakter walutowy. W rzeczywistości jedyną możliwością była jego wypłata i spłata w złotym polskim (rozliczane wedle kursu narzucanego przez bank.

Jaki wyrok wydał Sąd?

Sąd Okręgowy w Rybniku wyrokiem z dnia 20 stycznia 2023 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II Ca 260/22 oddalił apelację banku i utrzymał w całości wyrok Sądu Rejonowego, w którym zasądzono sumę spłat dokonanych przez kredytobiorcę ponad wysokość środków wypłaconych przez bank przy uruchomieniu kredytu. Za sprawą orzeczenia Sądu wystąpiła tym samym  prawomocna nieważność kredytu frankowego. Sąd zasądził także na rzecz kredytobiorców koszty procesu.

Opisywane rozstrzygnięcie u oznacza, że kredytobiorca nie tylko uzyska zwrot środków zapłaconych ponad kwotę wypłaconą przy uruchomieniu kredytu, ale także nie będzie zobowiązany do dalszej spłaty kredytu (która według banku powinna trwać jeszcze kilkanaście lat).

Wyrok jest prawomocny, bankowi nie służy od niego skarga kasacyjna.

Podkreślić należy, że Sąd Okręgowy oddalając apelację potwierdził pogląd Sądu Apelacyjnego w Katowicach wskazywany przez Kancelarię, zgodnie z którym: za indywidualnie uzgodnione można uznać jedynie te postanowienia wzorca umowy, które były przedmiotem negocjacji, bądź są wynikiem porozumienia lub świadomej zgody co do ich zastosowania. Postanowieniem indywidualnie uzgodnionym w myśl art. 3851 § 3 k.c. nie jest postanowienie, którego treść konsument mógł negocjować, lecz postanowienie, które rzeczywiście negocjował. To, że konsument zapoznał się z treścią postanowienia nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że nie zostało ono indywidualnie uzgodnione, jeśli jego treść nie została sformułowana w toku negocjacji z konsumentem (uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 sierpnia 2022 roku, wydanego w sprawie sygn. akt I ACa 911/21).

Czy kancelaria przyjmuje sprawy o frankowe kredyty, w tym mające na celu prawomocną nieważność umowy kredytu frankowego?

Sprawy z zakresu prawa bankowego stanowią istotny aspekt działalności kancelarii. Adwokat Wojciech Kaczmarczyk specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym. Jest także zatrudniony jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie prowadzi przedmioty m.in. związane z instytucjami finansowymi. Jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących rynku finansowego i bankowego.

Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, mając na uwadze to, że nikt nie jest w identycznej sytuacji. Kluczowe jest opracowanie strategii procesowej dopasowanej do konkretnego przypadku i uwzględniającego przebieg spłaty kredytu. Podstawowe informacje o tego typu sprawach można znaleźć tutaj – kredyt frankowy pytania i odpowiedzi. Zainteresowanych pomocą prawną zapraszam do umówienia spotkania – tel. 605 396 946.

Prawomocna nieważność umowy kredytu frankowego
Prawomocna nieważność umowy kredytu frankowego – wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *