Wyrok WSA Idea Bank S.A.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem wydanym w dniu 25 sierpnia 2021 roku na posiedzeniu niejawnym oddalił skargi w sprawie restrukturyzacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny Idea Banku S.A. Wyrok WSA Idea Bank S.A. dotyczy głównie osób, które zostały poszkodowane na obligacjach GetBack S.A. (oszustwo GetBack – pytania i odpowiedzi).

Skargi dotyczyły decyzji o przymusowej restrukturyzacji wszczętej  w dniu 31 grudnia 2020 roku, a zostały złożone przez Radę Nadzorczą Idea Banku S.A. oraz setki posiadaczy obligacji GetBack S.A., zarzucających brak podstaw do wszczęcia restrukturyzacji, a także bezprawność podziału Idea Banku S.A. na część wchłoniętą przez Pekao S.A. oraz pozbawioną majątku część odpowiadającą za zobowiązania z tytułu obligacji. Wyrok WSA Idea Bank S.A. jest niekorzystny dla posiadaczy obligacji, gdyż prowadzi do jeszcze mniejszego prawdopodobieństwa realizacji ich roszczeń.

Sławomir Stawczyk, zastępca Prezesa Zarządu Bankowego funduszu gwarancyjnego następująco skomentował opisywany wyrok:

Sąd podzielił ocenę Funduszu, że skarga na decyzję w sprawie Idea Bank S.A. nie daje podstaw do uznania, iż decyzja została wydana z naruszeniem prawa. W prace Funduszu nad wszczęciem przymusowej restrukturyzacji zaangażowany był zespół świetnych profesjonalistów, dlatego takie rozstrzygnięcie sądu nie jest dla nas zaskoczeniem. Fundusz jak zawsze działał zgodnie z polskim i unijnym prawem, kierując się przede wszystkim interesem publicznym.

Powyższa teza budzi jednak poważne wątpliwości, zwłaszcza w kontekście opisywanego wyżej wydzielenia de facto pozbawionej majątku części Idea Banku S.A. odpowiadającej za roszczenia posiadaczy obligacji i przekazania pozostałej części do Banku Pekao S.A. – kontrolowanego przez spółki Skarbu Państwa. Wątpliwości budzi także podjęcie decyzji o restrukturyzacji pomimo informacji publikowanych przez Idea Bank S.A., w tym sprawozdań finansowych, z których wynikało że brak jest zagrożenia upadłością. Niestety obligatariusze GetBack S.A. zostali pozostawieni przez państwo bez odpowiedniej ochrony prawnej.

Na wyrok WSA Idea Bank S.A. służy skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, aby ją jednak złożyć należy w ciągu 7 dni od doręczenia wyroku złożyć wniosek o jego uzasadnienie (konieczne jest uiszczenie opłaty). Skargę kasacyjną należy złożyć w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem i stosownie do art. 175. prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi musi ona zostać sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Wyrok Idea Bank S.A.
Wyrok Idea Bank S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *