Odpowiedź na apelację karną

Stosownie do przepisu art. 428 k.p.k. strona może złożyć odpowiedź na apelację karną. W praktyce apelację karną najczęściej składa oskarżyciel (prokurator) oraz obrońca/oskarżony. Odpowiedź na apelację karną często stanowi środek umożliwiający usystematyzowane przedstawienie swoich racji, a w konsekwencji zwalczenie zarzutów apelacji.

Odpowiedź na apelację karną należy złożyć bezpośrednio do Sądu odwoławczego (II instancji). Dla spraw toczących się w okolicach miasta Rybnika najczęściej będzie to Sąd Okręgowy w Rybniku, Wydział III Karny, Sekcja Odwoławcza.

W przeciwieństwie do procedury cywilnej Kodeks postępowania karnego nie przewiduje konkretnego terminu na złożenie odpowiedzi na środek odwoławczy. Teoretycznie zatem odpowiedź na apelację karną można złożyć od dnia uzyskania informacji o złożeniu apelacji do dnia rozprawy apelacyjnej (hipotetycznie można odpowiedź na apelację karną złożyć dopiero na rozprawie).

W praktyce jednak odpowiedź na apelację karną najlepiej złożyć ze znacznym wyprzedzeniem, tak aby umożliwić sądowi orzekającemu zapoznanie się z jej treścią i analizę podnoszonych argumentów. Sąd nie ma obowiązku doręczania apelującemu odpowiedzi na apelację, zatem nie jest konieczne dołączanie do odpowiedzi na apelację jej odpisów.

Odpowiedź na apelację karną
Przy sporządzaniu profesjonalnej odpowiedzi na apelację karną niezbędna jest znajomość przepisów prawa karnego materialnego i procesowego.

Odpowiedź na apelację oprócz oznaczenia sądu i sprawy powinna zawierać wnioski strony składającej odpowiedź (najczęściej oddalenie apelacji i zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego) oraz uzasadnienie, w którym to należy szczegółowo odnieść się do zarzutów apelacji i przedstawić podnoszone argumenty.

Odpowiedź na apelację karną powinna być sporządzona w sposób profesjonalny. Należy pamiętać o tym, że celem takiego pisma procesowego nie jest przykładowo powielenie zeznań strony (które znajdują się przecież w aktach i są sądowi znane), lecz odniesienie się do zarzutów apelacji. Zazwyczaj więc w pierwszej kolejności skupić należy się na zagadnieniach prawnych, posiłkując się w razie potrzeby orzecznictwem i literaturą prawniczą.

Nie można także wykluczyć, że wobec podnoszenia przez apelującego nowych okoliczności w sprawie (nie przedstawianych na etapie postępowania przed Sądem I instancji) zasadne będzie zawarcie w odpowiedzi na apelację karną nowych wniosków dowodowych, zmierzających do obalenia twierdzeń apelującego.

Moja kancelaria świadczy usługi z zakresu obrony w postępowaniu karnym – zarówno w formie faktycznej reprezentacji, jak i sporządzania projektów różnorakich pism (w tym odpowiedzi na apelację karną) dla stron występujących samodzielnie.

Jedna odpowiedź do “Odpowiedź na apelację karną”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *