Weksle inwestycyjne Aforti

Weksle inwestycyjne Aforti to problem znany już od co najmniej pół roku, natomiast z każdym dniem coraz więcej osób odkrywa, że może stracić wszystkie oszczędności powierzone Aforti. „Produkty finansowe” Aforti oferowane były zazwyczaj w sposób sprzeczny z interesem konsumentów, a coraz więcej wskazuje na to, że była to zwyczajna piramida finansowa. W związku działalnością Aforti toczy się również postępowanie karne.

Weksle inwestycyjne Aforti – co to takiego?

Aforti (właściwie Aforti Holding Spółka Akcyjna) to podmiot notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na subrynku młodych spółek – NewConnect. Przy czym jest to pewne niedopowiedzenie – notowania spółki są od maja 2023 roku zawieszone.

Czym są natomiast weksle inwestycyjne Aforti? „Weksel inwestycyjny” to w istocie termin wykreowany przez spółkę Aforti, gdyż jest to papier dłużny – służący w obrocie gospodarczym do zabezpieczenia długu. Weksle oferowane przez Aforti miały jedynie sprawić wrażenie, że inwestycja jest bezpieczna.

Jak oferowano weksle inwestycyjne Aforti?

Przy oferowaniu weksli inwestycyjnych (pożyczek itd.) przez Aforti dochodziło do wielu nieprawidłowości. Po pierwsze – sprzedawcy tych „produktów” to często byli pracownicy banków, którzy swoim klientom zapominali wspomnieć o tym, że w banku już nie pracują. Produkty Aforti oferowali więc klientom mylnie przekonanym, że jest to oferta bankowa (inna sprawa, że oferty bankowe nie zawsze są bezpieczne).

Po drugie – oferowane produkty były w większości wypadków całkowicie niedopasowane do potrzeb ich nabywców. Byli to bowiem zazwyczaj klienci klasycznej, konserwatywnej bankowości, lokujący swoje oszczędności w produktach bezpiecznych – najczęściej lokatach bankowych. Weksle inwestycyjne spółki z NewConnect niewątpliwie takiego waloru nie miały.

Po trzecie – nabywców weksli inwestycyjnych nie tylko nie informowano o faktycznym oferencie produktu oraz rzeczywistym charakterze produktu i związanym z nim ryzykiem, ale wręcz przekazywano im informacyjnie mylące, nieprawdziwe i wprowadzające w błąd. Były to zazwyczaj zapewnienia o bezpieczeństwie inwestycji („to taka lokata, tylko lepsza” itd.).

Aktualna sytuacja Aforti

Jak wygląda aktualna sytuacja Aforti? Jak już wspomniałem wyżej – notowanie akcji spółki jest od prawie roku zawieszone. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wszczął wobec Aforti postępowanie i nałożył karę. Komisja Nadzoru Finansowego wpisała Aforti na listę ostrzeżeń publicznych oraz złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (postepowanie w toku).

W zasadzie wszystkie opisywane wyżej działania miały miejsce w połowie 2023 roku. Weksle inwestycyjne Aforti oferowało już znacznie wcześniej – instytucje państwowe wykazały się więc refleksem godnym szachisty i spółkę zauważyły dopiero wtedy, gdy zaprzestała wypłacać odsetki i wykupować weksle. Trochę za późno.

Jak natomiast wygląda sytuacja finansowa Aforti? Pełnych raportów rocznych spółka już nie publikuje (co było podstawą zawieszenia notowań), dostępny jest natomiast raport za II kwartał 2023 roku (najnowszy). Niżej istotny fragment oraz komentarz co z niego wynika.

Weksle inwestycyjne Aforti - fragment sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Finansowe Aforti Holding – fragment (weksle inwestycyjne Aforti)

Na dzień sporządzenia raportu spółka wykazała nieco ponad 214 milionów (sic!) straty oraz prawie 228 milionów zobowiązań długoterminowych – prawie w całości wobec pozostałych jednostek – czyli w większości nabywców produktów inwestycyjnych Aforti (weksle inwestycyjne itd.). Wszystkie pozyskane od konsumentów środki zostały więc już zapewne „przeżarte”. Spółka w raporcie wykazuje też zobowiązania o innych charakterze – wszystkie zobowiązania spółki to ok. 288 milionów. Jaki natomiast majątek ma spółka? 

Sprawozdanie Finansowe Aforti Holding - fragment (weksle inwestycyjne Aforti)
Sprawozdanie Finansowe Aforti Holding – aktywa

Jak widać wyżej – w zasadzie żaden. Wszystkie aktywa spółki wykazane w raporcie rzekomo warte są niecałe 153 miliony złotych, z czego 66,5 miliona to akcje własne spółki (nic już nie warte), zatem aktywa razem z pominięciem tej pozycji wynoszą ok. 85,5 milionach złotych. Rzut oka w raport prowadzi także do wniosku, że i istotna część z tych 85,5 milionów może być nic nie warta. Majątek spółki – o ile w ogóle istnieje – jest w stanie pokryć 10-25% jej zobowiązań.

Czy weksle inwestycyjne Aforti są faktycznie bezpieczne?

Weksle inwestycyjne Aforti nie są bezpieczne, co wynika już chociażby z analizowanego raportu spółki. Jeśli spółka nie ma pokrycia na swoje zobowiązania, to nawet dobry weksel nie daje gwarancji na odzyskanie wszystkich środków. A czy weksle Aforti są dobre? Niestety nie są. Często sądy odmawiają wydania nakazu zapłaty z weksla Aforti – zapewne z uwagi na jego wady (chociażby nieczytelne podpisy).

Jak można dochodzić zwrotu środków utopionych w produktach Aforti?

W przypadku pożyczek / weksli inwestycyjnych Aforti istnieje zaskakująco duży wachlarz możliwości prawnych. Poszkodowany może dochodzić zapłaty z weksla (nakaz sądowy) – przy czym jak już pisałem wyżej – sądy często odmawiają jego wydania. W takim wypadku można dochodzić zapłaty ze stosunku podstawowego (pożyczki), co niestety wiąże się ze znacznie wyższą opłatą sądową (5% wartości). Sądy w tym wypadku nakazy wydają już bez większego problemu, ale Aforti składa sprzeciwy – co może wydłużać postępowanie cywilne do wielu lat (nie wiadomo, czy w Aforti pozostanie wtedy jakikolwiek majątek).

Odpowiedzialność cywilną na zasadzie deliktu (misselling) ponosi także podmiot oferujący rzeczone weksle inwestycyjne – może to być podmiot gospodarczy, jak i osoba fizyczna (o jednym z moich sukcesów w uzyskiwaniu środku od oferującego produkt inwestycyjny pisał już Dziennik Gazeta Prawna). Niemniej kluczowe jest ustalenie czy odpowiedzialny z deliktu dysponuje majątkiem umożliwiającym egzekucję – inaczej poszkodowany może ponieść tylko zbędne koszty.

Roszczeń można dochodzić także w ramach postępowania karnego. W tym zakresie można podejmować działania polegające na zgłoszeniu się jako pokrzywdzony w ramach toczącego się warszawskiego postępowania karnego lub też inicjować postępowania karne dotyczące konkretnego oferenta produktu inwestycyjnego.

Spodziewać można się także, że prędzej czy później zostanie ogłoszona upadłość Aforti Holding S.A. Wtedy wszystkie postępowania cywilne o zapłatę zostaną zawieszone, a wierzytelności z tytułu weksli inwestycyjnych będzie można zgłaszać do Syndyka (w ciągu pierwszych 30 dni – bezpłatnie). Również i w tym wypadku nie wiadomo na jakie zaspokojenie pozwoli majątek upadłego.

Sytuacja prawna jest więc skomplikowana, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata – mającego doświadczenie w prawie finansowym, cywilnym oraz karnym – który doradzi właściwą drogę postępowania. 

Czy kancelaria przyjmuje sprawy o weksle inwestycyjne Aforti?

Sprawy z zakresu prawa finansowgo stanowią istotny aspekt działalności kancelarii. Adwokat Wojciech Kaczmarczyk specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym, posiada także doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych. Jest także zatrudniony jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie prowadzi przedmioty m.in. związane z instytucjami finansowymi oraz inwestycjami. Jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących rynku finansowego (w tym giełdy i inwestycji w papiery wartościowe). Jako absolwent inżynierii finansowej dysponuje szeroką wiedzą z zakresu działalności instytucji finansowych.

Każda sprawa tego typu sprawa wymaga indywidualnego podejścia, każde oszustwo ma trochę inny przebieg. Kluczowe jest opracowanie strategii procesowej dopasowanej do konkretnego przypadku. Zainteresowanych pomocą prawną zapraszam do umówienia spotkania – tel. 605 396 946.

Weksle inwestycyjne Aforti
Kancelaria przyjmuje sprawy dotyczące Aforti

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *