Wyrok TSUE zwrot prowizji

11 września 2019 roku zapadł długo oczekiwany Wyrok TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) w sprawie o sygn. akt C‑383/18 dotyczącej rozliczenia kosztów kredytu (w tym głównie zwrot prowizji) w przypadku jego wcześniejszej spłaty przez konsumenta. O problematyce zwrotu prowizji od kredytu pisałem już tutaj. Trybunał po wnikliwym rozważeniu sprawy orzekł po myśli konsumentów, stwierdzając m.in. że:

… przy uwzględnieniu całości powyższych rozważań na pytanie prejudycjalne należy odpowiedzieć, iż art. 16 ust. 1 dyrektywy 2008/48 należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta.

Wyrok TSUE w sprawie zwrotu prowizji od kredytów sprawia, że sądy nie powinny już mieć wątpliwości co do zasadności zwrotu zapłaconej prowizji w części przypadającej na okres wcześniejszej spłaty. Warto skorzystać z pomocy adwokata, który odpowiednio przygotuje sprawę, opracuje optymalną strategię, a także zajmie się wszystkimi niezbędnymi czynnościami. Wartość należnej kwoty zwrotu prowizji można obliczyć ze wzoru:

wartość prowizji do zwrotu = pobrana prowizja * (okres faktycznego kredytowania / okres kredytowania przewidziany w umowie)

Przypomnieć należy, że do tej pory orzecznictwo nie było jednolite. Zdarzały się rozstrzygnięcia zarówno korzystne jak i niekorzystne przez konsumentów, przy czym przeciwstawna wykładnia art. 49 ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim miała miejsce nawet w ramach jednego sądu.

wyrok TSUE zwrot prowizji
Do tej pory orzecznictwo sądów nie było jednolite

Przykładowo w odstępie zaledwie miesiąca w sprawach przeciwko tej samej instytucji finansowej i dotyczących kredytu zawartego w oparciu o ten sam wzorzec umowny Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 20 grudnia 2017 roku, sygn. akt III Ca 1489/17 w całości oddalił powództwo, natomiast wyrokiem z dnia 18 stycznia 2018 roku, sygn. akt III Ca 1653/17 Sąd powództwo w całości uwzględnił. Takie rozbieżności nie powinny już jednak występować.

Z dokładną treścią wyroku TSUE w języku polskim można zapoznać się na stronie portalu InfoCuria (wyrok TSUE – zwrot prowizji).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *