Alior Bank (Agio) – wygrana

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie prowadzonej przez adwokata Wojciecha Kaczmarczyka przeciwko Alior Bank (Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – certyfikaty inwestycyjne) w przedmiocie wadliwego oferowania certyfikatów inwestycyjnych wyrokiem z dnia 3 listopada 2023 roku (sygn. akt I C 904/21) zasądził na rzecz klientki kancelarii całą żądaną kwotę wraz z odsetkami. Wyrok jest nieprawomocny, nie zostało jeszcze sporządzone jego uzasadnienie.

Czego dotyczyła sprawa?

Klientka kancelarii za namową pracowników Alior Banku nabyła certyfikaty inwestycyjne Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, przy czym działała w błędnym przekonaniu, że zawiera umowę lokaty bankowej (za co odpowiadali pracownicy banku). Podkreślić należy, że produkt został jej zaoferowany pomimo wiedzy pracowników banku co do tego, że jest on całkowicie sprzeczny z jej potrzebami.

Fundusz Agio Wierzytelności Plus 2 NS FIZ jest aktualnie w trakcie likwidacji, a klientka otrzymała do tej pory jedynie ok. 35% ulokowanych środków (były to oszczędności życia) – pomimo, że zgodnie z zapewnieniami pracowników banku środki miały zostać zwrócone już kilka lat temu. Likwidacja funduszu i jego końcowe rozliczenie zgodnie z zapewnieniami ma nastąpić na przełomie 2023 i 2024 roku.

Sprawa dotyczy zapłaty przez Alior Bank kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ulokowanymi środkami, a środkami już wypłaconymi oraz hipotetyczną wartością pozostałych certyfikatów inwestycyjnych (ich wartość to około 65% względem wartości z dnia lokowania środków), tj. szkody ujawnionej na dzień złożenia pozwu, a także ustalenia odpowiedzialności Alior Bank za przyszłe szkody (dalszą stratę).

Jaki wyrok wydał Sąd?

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie przeciwko Alior Bank (Agio Wierzytelności Plus 2 NS FIZ) wyrokiem z dnia 3 listopada 2023 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I C 904/21 zasądził od Alior Banku  żądaną kwotę w całości (wraz z odsetkami liczonymi od dnia wezwania do zapłaty), jednakże oddalił żądanie co do ustalenia odpowiedzialności Alior Banku za przyszłe szkody. Sąd zasądził także na rzecz klientki koszty procesu

Treść wyroku w sprawie przeciwko Alior Bank (Agio Wierzytelności Plus 2 NS FIZ)
Wyrok Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju – wygrana z Alior Bank (Agio Wierzytelności Plus 2 NS FIZ)

Na chwilę obecną nie zostało jeszcze sporządzone uzasadnienie wyroku. Opisywane rozstrzygnięcie co do zasady oznacza uznanie przez Sąd odpowiedzialności banku za nieuczciwie praktyki jego pracowników, mające na celu sprzedaż (czy też wręcz wciskanie) produktów całkowicie niedopasowanych do potrzeb ich klientów.

Wyrok jest nieprawomocny, bank z dużym prawdopodobieństwem złoży apelację. Po uzyskaniu uzasadnienia wyroku kancelaria rozważy także apelację co do oddalenia żądania ustalenia odpowiedzialności Alior Bank za przyszłe szkody. Apelację rozpozna Sąd Okręgowy w Rybniku.

Czy kancelaria przyjmuje sprawy przeciwko Alior Bank (Agio Wierzytelności Plus 2 NS FIZ)?

Sprawy z zakresu prawa bankowego stanowią istotny aspekt działalności kancelarii. Adwokat Wojciech Kaczmarczyk specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym. Jest także zatrudniony jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie prowadzi przedmioty m.in. związane z instytucjami finansowymi. Jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących rynku finansowego i bankowego.

Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, mając na uwadze to, że nikt nie jest w identycznej sytuacji. Kluczowe jest opracowanie strategii procesowej dopasowanej do konkretnego przypadku i uwzględniającego możliwości klienta. Zainteresowanych pomocą prawną zapraszam do umówienia spotkania – tel. 605 396 946.

Wyrok w sprawie Alior Bank (Agio Wierzytelności Plus 2 NS FIZ)
Wyrok w sprawie Alior Bank (Agio Wierzytelności Plus 2 NS FIZ)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *