Alior zapłaci za misselling?

Na początku listopada kancelaria informowała o wygranej przed Sądem Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie przeciwko Alior Bank, dotyczącej sprzedaży funduszy AGIO Wierzytelności Plus 2 NS FIZ. Jest to najprawdopodobniej pierwsza wygrana sprawa tego typu w Polsce, a o sukcesie adwokata Wojciecha Kaczmarczyka można było przeczytać na pierwszej stronie działu gospodarka Dziennika Gazety Prawnej. Bank zapowiedział apelację i wydawało się, że minie jeszcze dużo czasu zanim Alior zapłaci za misselling. Bank jednak w sposób wadliwy złożył wniosek o uzasadnienie wyroku (co od razu zauważyła kancelaria), a dzisiaj kancelarii doręczono postanowienie Sądu o odrzuceniu wniosków banku o uzasadnienie wyroku.

Dlaczego ta sprawa jest taka ważna dla klientów bankowości?

Od pewnego czasu można zaobserwować w polskiej bankowości nasilone zjawisko missellingu różnorakich produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych, którego ofiarami są najczęściej klienci zainteresowani wyłącznie konserwatywną bankowością (klasyczne lokaty bankowe, rachunki ROR itd.). W wyniku nabycia wadliwych (czasami wręcz toksycznych) produktów klienci tracą sumy idące w setki tysięcy złotych, w tym często oszczędności swojego życia.

Do tej pory w obiegu prawnym występowały nieliczne, głównie nieprawomocne wyroki dotyczące missellingu obligacji GetBack (główny sprzedawca – Idea Bank S.A. zbankrutował zanim jakiekolwiek postepowanie się skończyło, później podobny los spotkał Getin Noble Bank S.A.) oraz jeszcze rzadsze prawomocne orzeczenia dotyczące sprzedaży przez Alior Bank S.A. funduszu W Investments. W obu przypadkach istniały jednak poważne nieprawidłowości występujące po stronie emitentów papierów wartościowych.

Inaczej prezentuje się sprawa o sygn. akt I C 904/21 wygrana przed Sądem Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju przez adwokata Wojciecha Kaczmarczyka. Żadna instytucja nie ma zastrzeżeń do sposobu działania AGIO Wierzytelności Plus 2 NS FIZ, a fundusz znaczne straty zanotował najprawdopodobniej wyłącznie z uwagi na niesprzyjające warunki. Wadliwości występowały jedynie na etapie oferowania tego produktu przez Alior Bank S.A. – był on całkowicie niedostosowany do potrzeb klientki (którą wprowadzono w błąd co do jego charakteru).

Zdjęcie Dziennika Gazety Prawnej - artykuł o opisywanej sprawie.
Alior zapłaci za misselling funduszy Agio? Zdjęcie początku artykułu opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej 14 listopada 2023 roku

Sąd w omawianej sprawie nie tylko orzekł o odpowiedzialności Alior Banku za szkody wywołane u jego klientki, ale również stwierdził, że odpowiedzialność banku – przynajmniej w części – materializuje się jeszcze przed zakończeniem likwidacji funduszu. Bank wprawdzie zapowiedział apelację, ale wiele wskazuje na to, że nie dojdzie do jej rozpoznania.

Alior zapłaci za misselling w oparciu o wyrok I instancji?

Stosownie do art. 369 § 1 i 11 k.p.c. apelację od wyroku można złożyć w terminie dwóch tygodni od otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem (w szczególnych wypadkach w terminie trzech tygodni).  W tym celu należy złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenia wyroku, co zgodnie z art. art. 328 § 1 k.p.c. należy uczynić w terminie tygodnia od wydania wyroku.

Alior Bank wprawdzie nadał wniosek o uzasadnienie wyroku z dnia 3 listopada 2023 roku jeszcze 7 listopada, ale nadał go do Sądu Rejonowego w Kutnie (zamiast w Jastrzębiu-Zdroju), który przekierował go do właściwego sądu dopiero 15 listopada. Tym samym, stosownie do dominującej wykładni – to 15 listopada stanowi datę złożenia wniosku (po terminie). Pismem z 22 listopada bank wniósł o uwzględnienie wadliwie złożonego wniosku, względnie o przywrócenie terminu do jego złożenia. Kancelaria pismem z dnia 28 listopada wniosła o nieuwzględnienie powyższych wniosków banku. Dzisiaj doręczono postanowienie z dnia 6 grudnia 2023 roku, w którym Sąd w całości uwzględnił stanowisko kancelarii.

treść postanowienia Sądu z dnia 6 grudnia 2023 roku, I C 904/21 - Alior zapłaci za misselling
postanowienie w sprawie I C 904/21 w przedmiocie odrzucenia wniosków banku o uzasadnienie wyroku – Alior zapłaci za misselling funduszy Agio bez składania apelacji?

Bank najprawdopodobniej złoży zażalenie od wskazanej decyzji Sądu. Jeżeli jednak nie zostanie ono uwzględnione – Alior zapłaci za misselling funduszy w oparciu o wyrok Sądu I instancji, bez składania apelacji (nie będzie po prostu uprawniony do jej złożenia). Jednocześnie, w dalszym ciągu nie można wykluczyć apelacji kancelarii w przedmiocie odpowiedzialności banku za przyszłe szkody (pisemne uzasadnienie wyroku nie zostało jeszcze doręczone).

Na czym polega misselling produktów finansowych?

Misselling produktów finansowych to oferowanie produktu całkowicie niedopasowanego do potrzeb klienta (często wręcz sprzecznego z nimi), zazwyczaj w ten sposób oferowane są produkty inwestycyjne (certyfikaty inwestycyjne, obligacje itd.) lub ubezpieczenia (polisolokaty itd.). Bardzo często pracownicy banku wykorzystują niewiedzę klienta i przekonują go o adekwatności produktu.

Pomijana jest większość istotnych informacji (np. znaczne ryzyko, długotrwałe zamrożenie środków), a prezentowane są tylko wybrane zalety produktu, często dodatkowo w sposób nierzetelny (np. nadzwyczajny zysk, gwarantowanie produktu itd.). Bankowcy zawsze dbają o to, żeby klient podpisał wielostronicowe dokumenty zawierające komplet pouczeń i przygotowanych wcześniej przez bankierów „odpowiedzi” klienta (zdarza się że nieprawdziwych).

Podpisanie dokumentów nie jest jednak równoznaczne z brakiem odpowiedzialności banku. Konieczne jest jednak wykazanie jak przebiegał proces oferowania produktu. Każda sprawa tego typu wymaga analizy przez doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie bankowym i finansowym.

Czy kancelaria przyjmuje sprawy przeciwko bankom o misselling produktów inwestycyjnych?

Sprawy z zakresu prawa bankowego stanowią istotny aspekt działalności kancelarii. Adwokat Wojciech Kaczmarczyk specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym i posiada szeroką wiedzę z zakresu krajowego rynku finansowego. Jest także zatrudniony jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie prowadzi przedmioty m.in. związane z instytucjami finansowymi. Jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących rynku finansowego i bankowego.

Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, mając na uwadze to, że nikt nie jest w identycznej sytuacji. Kluczowe jest opracowanie strategii procesowej dopasowanej do konkretnego przypadku i uwzględniającego możliwości klienta. Zainteresowanych pomocą prawną zapraszam do umówienia spotkania – tel. 605 396 946.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *