Nieważność kredytu Santander Consumer

Sąd Rejonowy w Rybniku w sprawie prowadzonej przez adwokata Wojciecha Kaczmarczyka w przedmiocie kredytu hipotecznego nominowanego do CHF wyrokiem z dnia 17 stycznia maja 2024 roku (sygn. akt I C 1679/21) zasądził na rzecz kredytobiorców żądaną kwotę stwierdzając przesłankowo nieważność kredytu Santander Consumer Bank. Sąd zasądzając żądaną kwotę potwierdził występowanie klauzul niedozwolonych (abuzywnych) w umowie kredytu skutkujących brakiem związania umową. Sąd zasądził sumę spłat za żądany okres oraz koszty procesu.

Co orzekł Sąd Rejonowy w Rybniku?

Sąd Rejonowy w Rybniku wyrokiem z dnia 17 stycznia 2024 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I C 1679/21 zasądził na rzecz kredytobiorców całą żądaną kwotę oraz koszty procesu. Wyrok Sądu opiera się na przesłankowym stwierdzeniu, że zachodzi nieważność kredytu Santander Consumer Bank (pierwotnie PTF Bank).

Opisywane rozstrzygnięcie u oznacza, że kredytobiorcy nie tylko uzyskają zwrot środków zapłaconych ponad kwotę wypłaconą przy uruchomieniu kredytu, ale także nie będą zobowiązani do dalszej spłaty kredytu (która według banku powinna trwać jeszcze kilkanaście lat). Wyrok jest nieprawomocny i należy się spodziewać apelacji ze strony banku.

Podkreślić należy, że pomimo różnic w konstrukcji kredytów udzielanych przez PTF Bank (obecnie Santander Consumer Bank) Sąd Rejonowy w Rybniku nie miał wątpliwości, co do tego, że kredyt ten jest nieważny, wskazując w uzasadnieniu następująco:

Podsumowując całość dotychczasowych rozważań, Sąd uznał, że przedmiotowa umowa kredytu jest nieważna na podstawie art. 58 § 1 k.c. z powodu sprzeczności z art. 3531 k.c. Sąd doszedł też do przekonania, że nawet gdyby umowę uznać za ważną z punktu widzenia art. 58 k.c., to i tak do jej nieważności prowadzi wyeliminowanie z niej niedozwolonych postanowień umownych, gdyż w ten sposób zostaje pozbawiona elementów przedmiotowo istotnych umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej, a więc umowy, której zawarcie było wolą stron.

Dlaczego nieważność kredytu Santander Consumer Bank jest trudniejsza do uzyskania?

Konstrukcja części umów kredytu hipotecznego nominowanego do CHF udzielanych przez PTF Bank (obecnie Santander Consumer Bank) różni się od produktów oferowanych przez inne banki w tym okresie. Różnica może sprawić, że w ocenie Sądu brak będzie przesłanek do stwierdzenia nieważności umowy.

Najważniejsza różnica dotyczy § 5 ust. 5 (wedle wzorca z 2005 roku), zgodnie z którym:

Jako datę spłaty kredytu przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek kredytu. Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku.

Podstawowym zarzutem dotyczącym umów frankowych jest obowiązywanie tabel kursowych banku, w ramach których bank tworzy kursy samodzielnie, nie podając żadnego algorytmu i w sposób nie podlegający żadnej weryfikacji. Co oczywiste, kurs sprzedaży obowiązujący w NBP w dniu poprzedzającym stanowi miernik obiektywny i podlegający łatwemu sprawdzeniu – przez co niezasadne jest wskazywanie wyżej opisywanej podstawy nieważności umowy.

Na szczęście, doświadczony adwokat potrafi wskazać szereg innych przyczyn sprawiających, że zostanie orzeczona nieważność kredytu Santander Consumer Bank. Takie przyczyny to chociażby wadliwy sposób pierwotnego obliczenia długu, wadliwe kontraktowanie w zakresie przekazywanych informacji o ryzyku, czy też wadliwy sposób określania oprocentowania kredytu.

Czy kancelaria przyjmuje sprawy o frankowe kredyty, w tym o nieważność umowy kredytu Santander Consumer Bank?

Sprawy z zakresu prawa bankowego stanowią istotny aspekt działalności kancelarii. Adwokat Wojciech Kaczmarczyk specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym. Jest również zatrudniony jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie prowadzi przedmioty m.in. związane z instytucjami kredytowymi. Jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących rynku finansowego i bankowego.

Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, mając na uwadze to, że nikt nie jest w identycznej sytuacji. Kluczowe jest opracowanie strategii procesowej dopasowanej do konkretnego przypadku i uwzględniającego przebieg spłaty kredytu. Zainteresowanych pomocą prawną zapraszam do umówienia spotkania – tel. 605 396 946.

Nieważność umowy kredytu frankowego
Nieważność umowy kredytu frankowego – wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *